Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

(tekst jednolity)

Polska Federacja Ośrodków Transplantacji Szpiku

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Polska Federacja Ośrodków Transplantacji Szpiku, zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

 

§ 2.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

 

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 4.

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§ 6.

1.Stowarzyszenie może używać znaku graficznego wyróżniającego je.

2.Nazwa i znak korzystają z ochrony prawnej.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA

§ 7

Cele stowarzyszenia obejmują:

  1. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz regulacji organizacyjnych i prawnych związanych z przeszczepianiem komórek krwiotwórczych,
  2. inicjowanie i prowadzenie prac na rzecz rozwoju nauki w dziedzinie transplantacji komórek krwiotwórczych,
  3. propagowanie idei dawstwa komórek krwiotwórczych.

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe poprzez:

1) reprezentowanie ośrodków transplantacji komórek krwiotwórczych i ośrodków bezpośrednio z nimi współpracujących wobec innych organów i instytucji,

2) tworzenie platformy dla realizowania wieloośrodkowych projektów badawczych służących rozwojowi transplantacji komórek krwiotwórczych,

3) prowadzenie działalności w zakresie edukacji i oświaty poprzez organizację szkoleń, kongresów, zjazdów oraz działalność wydawniczą,

4) inicjowanie i prowadzenie współpracy Stowarzyszenia z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi

5) wspieranie różnych form szkolenia zbieżnych z celami statutowymi w celu stałego podnoszenia kwalifikacji kadry

6) prowadzenie prac propagatorskich w zakresie informowania o celu Stowarzyszenia, jego bieżących potrzebach jak i realizacji jego programu.

 

§ 9.

1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

2. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

§ 10.

Stowarzyszenie w celu realizacji swych statutowych celów może powołać sekcje tematyczne bądź inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczalnych prawem.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.

1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia

 

§ 12.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełnoletni cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1) Wykazuje zainteresowanie działalnością zbieżną z celami statutowymi Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską,

2) Opłaci roczną składkę członkowską w wysokości określonej uchwałą Zarządu.

 

§ 13.

Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia nabywane jest przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, z wyłączeniem członkostwa honorowego, które nabywane jest kwalifikowaną większością 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu i nadawane przez Walne Zebranie.

§ 14.

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia.

2. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba o wybitnych zasługach w działaniach na rzecz Stowarzyszenia oraz zbieżnych z jego celami statutowymi.

2.Członkowie honorowi Stowarzyszenia są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich i wszelkich opłat na rzecz Stowarzyszenia.

 

 

§ 16.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) Postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2) Dbać o jego dobre imię,

3) Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

4) Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

5) Regularnie opłacać składki.

 

§ 17.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

2) Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3) Uczestniczyć w konferencjach, wykładach, imprezach i innych formach działalności Stowarzyszenia,

4) Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności zbieżnej z jego celami statutowymi.

 

§ 18.

1. Członek wspierający i honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może z głosem doradczym brać udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z zadeklarowanych form wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia oraz przestrzegania statutu i uchwał Zarządu.

.

§ 19.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

2) Skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały:

a) z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia,

b) z powodu nieusprawiedliwionego zaniechania udziału w pracy Stowarzyszenia,

c) z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

3) Śmierci członka,

4) Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

5) Uchwały, o których mowa w pkt 2 a) i b) zarząd podejmuje z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek co najmniej 10 członków stowarzyszenia.

 

§ 20.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od chwili doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu wraz z jej uzasadnieniem.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 22.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia wynosi 4 lata.

Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków .

 

§ 23.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.

 

§ 24.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie mniej niż raz w roku powiadamiając członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia i przedkładając planowany porządek obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na pisemny uzasadniony wniosek lub żądanie Komisji Rewizyjnej, wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia lub z inicjatywy własnej w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku lub żądania.

5. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum termin zebrania należy wyznaczyć po czasie nie krótszym niż 15 minut, uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

6. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie wysokości składek członkowskich

4) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

5) udzielanie absolutorium Zarządowi,

6) wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7) nadawanie godności członka honorowego

8) uchwalanie zmian statutu,

9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

 

 

 

 

§ 26.

1. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 27.

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. Zarząd składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, członków Zarządu, w tym Sekretarza i Skarbnika wskazanych przez Prezesa.

4. Prezes Zarządu może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.

5. Podział funkcji między członków zarządu oraz udzielenie imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na pierwszym posiedzeniu.

 

§ 28.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

 

§ 29.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,

2) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, wspierających Stowarzyszenia,

4) występowanie na Walnym Zebraniu z informacjami i wnioskami w sprawie nadania godności członka honorowego

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

6) zwoływanie Walnego Zebrania,

7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

8) sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych i przedkładanie ich Komisji Rewizyjnej do ostatniego dnia miesiąca okresu rozliczeniowego celem zaopiniowania. Sprawozdania po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną przedstawiane są Walnemu Zebraniu celem zatwierdzenia.

 

§ 30.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe.

§ 31.

W razie zmniejszania się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 21 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji w drodze uchwały dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 32.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa bądź Wiceprezesa.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33.

1. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

3. Rozpatrzenie zmian statutu lub likwidacji Stowarzyszenia wymaga umieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele zbieżne z jego działalnością statutową.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.